JEMA løftebord

Hvad er et løftebord?

Hydrauliske løfteborde benyttes til at løfte materiale op til en passende højde for en arbejdsproces. De kan være fast opstillede eller transportable. Ladet bevæges normalt hydraulisk enten direkte af ét eller flere hydraulikstempler eller indirekte gennem saksearme. En anden måde at bruge et løftebord er fast opstillede løfteplatforme eller elevatorer, hvor løftebordet løfter materiale eller personer fra ét niveau til et andet.

Derudover kan løfteborde anvendes i arbejdspladsens indretning, så medarbejdernes arbejdsmiljø optimeres

Løfteborde benyttes også i stor stil hos bilforhandlere, hvor løftebordet løfter biler fra stue niveau til 1. sal, ligesom løftebordet også kan klare opgaven med at løfte en palle papir fra fortovet op til trykkeriet på 1. sal. Automatiske parkeringshuse hvor bilerne automatisk placeres for kunderne, er også muligt ved hjælp af bl.a. løftebordets muligheder.

Løfteborde skal opfylde arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. Alle JEMA LIFT løfteborde gør dette.

 

Hvordan vedligeholder man et løftebord?

Løfteborde skal efterses og vedligeholdes, så det altid er i forsvarlig stand. JEMA LIFTS anvisninger skal følges (leveres sammen med løftebordet - og kan med fordel opbevares i nærheden af løftebordet, så det er lettilgængeligt for brugeren).

For løfteborde, der er mekanisk drevne, skal der mindst hver 12. måned af leverandøren eller anden sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn. JEMA LIFT tilbyder naturligvis at gennemføre de lovpligtige eftersyn for dig.

Brugeren af et løftebord skal hver dag inden ibrugtagning kontrollere, at bordets sikkerhedsfunktioner er i orden, og at der ikke er synlige mangler.

Under vedligeholdelse, reparation eller rengøring under løftet bord, skal bordet fastholdes sikkert i løftet stilling med en forsvarlig spærreanordning. Der skal være skilt herom.

Et løftebord kan være indrettet, så bordet kan klappes op for at lette vedligeholdelse og tilsyn. Et sådant opklappet bord skal fastholdes sikkert i sin åbne stilling.

 

Hvad skal man tænke over inden bestilling af et løftebord?

Inden du vælger dit løftebord, er det en god idé at læse anvisningerne her:

Løfteborde skal være således indrettet, at de kan anvendes, indstilles og vedligeholdes, så brugeren eller andre ikke udsættes for fare. Løftebordet skal være forsynet med brugsanvisning og tydeligt mærket med leverandøroplysninger. I nødvendigt omfang skal oplysninger fra brugsanvisningen være angivet på løftebordet. 

Betjeningsorganerne skal virke således, at bevægelsen straks standser, når betjeningsorganet slippes (dødmandsknapfunktion).

Betjeningsorganer skal være placeret eller udformet således, at utilsigtet påvirkning er forhindret. Fx skal trykknapper være forsinket eller forsynet med krave. Pedaler skal have overdækning.

Betjeningsorganernes funktion skal være angivet ved let forståelige symboler eller tekst på dansk.

Fast monterede løfteborde skal være forsynet med et eller flere nødstop, der stopper alle funktioner.

Et nødstop skal være synligt og let tilgængeligt for betjening og indrettet således, at løftebordet ikke kan startes, før det pågældende nødstop er tilbagestillet.

Transportable løfteborde med hjul skal have bremse eller anden blokeringsanordning for hjulene.

Et transportabelt løftebord til vandret transport af gods skal være forsynet med et fast håndtag eller en bøjle ca. 1 m over gulv og med en friafstand til det løftede bords kant på mindst 100 mm.

Bremse eller blokeringsanordning for hjulene skal kunne betjenes af operatøren i stående stilling.

Bordets og undervognens kanter bør være malet med sort-gule eller rød-hvide advarselsstriber.

Klemningsfare imellem saksearme skal være forebygget således:

Afstanden fra bordets og bundrammens kant og ind til saksearmene skal være mindst 50 mm. Afstanden mellem de enkelte arme skal være mindst 30 mm.

Klemningsfare under bordets underkant skal være forebygget således: 

Enten skal der hele vejen rundt være en føleliste, som ved berøring standser bevægelsen, inden følelisten har nået sin endestilling eller der skal altid være en friafstand under bordets kant på mindst 120 mm.Løftebordet skal være tydeligt mærket med størst tilladte belastning i kg.

 

Hvordan bruges et løftebord forsvarligt?

Brugen af løfteborde skal ske på forsvarlig måde og under hensyn til, hvad det pågældende løftebord er bestemt for.

Under brugen skal løftebordet stå på vandret, fast og bæredygtigt underlag. Er det fast opstillet, bør det være spændt forsvarligt fast til underlaget. Er det forsynet med hjul, skal de være afbremset eller på anden måde forsvarligt blokeret.

Gods skal anbringes forsvarligt på bordet, så det ikke kan vælte eller falde ned, og den største tilladelige belastning må ikke overskrides. Denne belastning kan være angivet som SWL (Safe Working Load) eller WLL (Working Load Limit).

Vandret transport af gods på løfteborde må kun ske med helt sænket bord.

Under vandret transport bør godset ikke rage uden for bordets kanter.

Sikringsdele og andet beskyttelsesudstyr må ikke fjernes under brugen.

Ved fast opstillede løfteborde skal det sikres, at friafstanden på mindst 0,5 meter op til en højde af 2,1 meter overholdes, og at der ikke stables gods omkring løftebordet nærmere end 0,5 meter fra ladets frie kanter. Kan dette ikke opfyldes, skal løftebordets arbejdsområde afspærres, eller klemningsfaren skal være imødegået på en anden lige så sikker måde.

Et redskab skal tages ud af brug på en efter forholdene forsvarlig måde, så snart der på redskabet konstateres fejl eller skade, som kan medføre ulykkes- eller sundhedsfare. Det samme gælder, når der opstår omstændigheder, der kan betyde, at underlaget i redskabets arbejdsområde ikke er fast og bæredygtigt, eller at betjenings-, overvågnings- eller kontrolorganer, hvorpå redskabets sikkerhed beror, ikke fungerer efter hensigten.

Sikkerhed:

​Ved enhver levering (salg, udlejning og udlån) skal der medfølge skriftlige anvisninger på dansk om betjening, brug og vedligeholdelse. Brugsanvisningen skal herunder oplyse, hvordan løftebordet betjenes på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, herunder også i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse, opstilling og nedtagning. Brugsanvisningen skal indeholde løftebordets foreskrevne, forventede anvendelse tillige med unormale, men forudsigelige anvendelser og brugssituationer. Hvis der er anvendelsesmåder, der frarådes, skal disse specificeres.

Brugsanvisningen skal altid opbevares på eller ved løftebordet. Opbevares brugsanvisningen ikke på løftebordet, skal det være oplyst, hvor brugsanvisningen opbevares.

 

Hvad menes der med min. højde?

Mindste højde er løftebordets indbygningshøjde. Altså højden fra bund til top når bordet er i laveste position.

                                     

Hvad betyder vandring?

Vandring er løftebordets totale bevægelse. Altså den mulige højdeforskel fra laveste til højeste position.

       

Hvad er jævn fordelt last?

Et løftebords løftekapacitet er baseret på fordelt last over hele bordpladen. Såfremt der er punkbelastning enten sidevis eller længdevis, vil løftebordets løftekapacitet være lavere. Som regel klarer et løftebord 50% last over den ene halvdel af bordpladen på langs, mens det klarer 1/3 del over den ene halvdel sidevis. Et løftebords løftekapacitet må aldrig overskrides.

 

Kan jeg få løftebordet til at hæve hurtigere?

Ja. Men det kræver normalt en større hydraulikpumpe og motor. Jo større pumpe og motor, jo større flow i hydraulikken og derved højere hævehastighed. Ved hastigheder over 0,1 meter pr. sekund skal der som regel benyttes en form for variabel pumpe.

 

Laver JEMA LIFT specialløfteborde?

Ja. JEMA LIFT kan levere et løftebord til enhver opgave. Specialborde bygges som regel ud af moduler fra standardborde, men vi laver også rigtig mange løfteborde som er bygget 100% efter kundens behov. Vi er gode til kundespecifikke løsninger, og det er slet ikke så dyrt som du måske tror.

 

Hvad er et dobbelt horisontalsaks løftebord?

Meget lange løfteborde med relativ lav løftehøjde bygges som regel af flere sakse i forlængelse af hinanden. Saksene er mekanisk synkroniserede og løfter således helt ens og stabilt i alle højder.

 

Kan mit løftebord holde til at stå udendørs?

Ja. Som udgangspunkt er vores lakerede overflader stærke og i høj kvalitet, men for den bedste finish og holdbarhed anbefaler vi en galvaniseret løsning. 

 

Kan et løftebord indbygges i et fuldautomatisk anlæg?

Ja. Vores løfteborde benyttes i alle industrier og også ofte i fuldautomatiske anlæg. Vores standardstyring er forberedt med indgange fra PLC, så det er meget let at integrere et løftebord i et andet system.

 

Hvor stabilt er et løftebord?

Et JEMA løftebord er lavet i arme af profilstål og med hydraulik af høj kvalitet. Løftebordet er således rigtig stabilt. Ved fuld last i forhold til ingen last skal du dog forvente at løftebordet vil give sig en smule. Det drejer sig typisk omkring 1-2 cm.

 

Hvad er reglerne omkring service?

Løfteborde er omfattet reglerne for lovpligtige eftersyn (AT anvisning nr. 2.3.0.2 af maj 1996 med flere). Normale løfteborde skal have udført service og kontroleftersyn hver 12 måned. Gods og personelevatorer skal have det lavet flere gange pr. år. JEMA LIFT har serviceafdeling og tilbyder denne service i hele landet.