Nedenstående salgs-, betalings- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem køber og sælger i det omfang disse ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne. Vi handler udelukkende med erhvervskunder.

1. Tilbud
Alle tilbud er fritblivende - med mindre andet er anført. De i tilbuddet anførte leveringstider gælder med forbehold for ændringer i leveringstiden fra JEMA LIFT A/S’ leverandører og for mellemsalg.

2. Ordre
Enhver ordre er at anse som et tilbud fra købers side og forudsætter ordrebekræftelse fra JEMA LIFT A/S. Eventuelle indsigelser vedrørende uoverensstemmelser i ordrebekræftelsen må være JEMA LIFT A/S i hænde senest 8 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.

3. Leveringsomfang
Leverancen omfatter kun de i tilbuddet, respektive ordrebekræftelsen, udtrykkeligt specificerede angivelser; herunder udstyr samt eventuelle ydelser til senere levering.

4. Priser
Nævnte priser er i danske kroner ekskl. moms og er angivet som faste priser. Dog er JEMA LIFT A/S berettiget til at regulere priserne som følge af ændringer i told, skatter, valutakurser, afgifter og lign., som finder sted på leveringstidspunktet. Tilsvarende gælder for ekstraordinære stigninger i råmaterialer på grund af udefra kommende begivenheder,der ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse.

5. Katalog, prislister mv.
Kataloger, prislister, betjeningsvejledninger anses alene som opfordring til at ønske tilbud. Dette med hensyn til priser, tekniske beskrivelser, data m.m., og er således uforpligtende for sælger. Køber opfordres derfor til at forhøre sig om eventuelle ændringer i forbindelse med aftaleindgåelsen.

6. Forsendelse
Når intet andet er aftalt, er prisen baseret på forsendelse ab fabrik. Såfremt JEMA LIFT A/S skal forestå forsendelsen, efter købers valg, debiteres køber alle fragtomkostninger.

7. Levering
Køber er ved for sen levering kun berettiget til at hæve handlen, hvis forsinkelsen andrager mere end 30 dage udover den aftalte leveringsdato. Det er desuden en betingelse, at køber reklamerer omgående, når den aftalte leveringstid er overskredet. Det er en betingelse for at kræve erstatning, at JEMA LIFT A/S allerede på ordrebekræftelsestidspunktet har haft kendskab til, at leveringstiden ikke kunne overholdes. JEMA LIFT A/S påtager sig intet ansvar for indirekte tab forårsaget af for sen levering.

8. Force majeure
Enhver leverance er endvidere med forhold for forsinkelse som følge af strejke eller lockout, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, brand, oprør og uroligheder, forsinkelse eller mangelfuld leverance fra underleverandør på trods af rettidig og korrekt bestilling fra JEMA LIFT A/S’ side eller andre årsager uden for JEMA LIFT A/S’ kontrol. Omstændigheder, som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet.

9. Ejendomsret
Sælger bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af alle påløbne omkostninger og renter er betalt.

10. Indbytning
Ved indbyttet brugt materiel overgår risikoen først til JEMA LIFT A/S ved materiellets fysiske overlevering. Det påhviler ejeren at aflevere det brugte materiel i samme stand, som det forefandtes på dagen for handlens indgåelse. Vedligeholdelses- og eventuelle reparationsomkostninger indtil levering afholdes således af ejeren. Såfremt der i indbyttet materiel forefindes restgæld, påhviler det ejeren at betale ydelser, der er forefaldne til betaling, inden levering til JEMA LIFT A/S.

11. Betaling
Såfremt intet andet er aftalt er betalingsbetingelserne netto kontant, inden varen afsendes. Køber har ikke ret til at tilbageholde betaling på grundlag af modkrav af nogen som helst art.

12. Afhjælpnings- og ansvarsbegrænsninger
Såfremt der konstateres mangler vedr. det solgte indenfor 12 måneder efter levering (ved 8 timers drift/dag) er sælger forpligtet og berettiget til at foretage afhjælpning hurtigst muligt. JEMA LIFT A/S afholder ikke evt. rejseudgifter og hotelophold i forbindelse med afhjælpning. Ved X-model løfteborde for intensiv brug er denne periode, med mindre andet er skriftligt aftalt, 4 mdr. fra leveringsdato. Ved L-model importborde er denne periode, med mindre andet er skriftligt aftalt, 4 mdr. fra leveringsdato. Bestemmelsen er betinget af, at JEMA LIFT A/S’ garantibestemmelser og service er overholdt. Afhjælpning finder sted efter bestemmelserne i NLM 94.

13. Returvarer
JEMA LIFT produkter tages ikke retur.

14. Ansvar for tingskade forvoldt af materiellet (produktansvar)
Køber skal holde JEMA LIFT A/S skadeløs i den udstrækning JEMA LIFT A/S pålægger ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som JEMA LIFT A/S efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor køberen. JEMA LIFT A/S er ikke ansvarlig for skade forvoldt af materiellet: a. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens materiellet er i købers besiddelse. b. på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager. I intet tilfælde er JEMA LIFT A/S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i JEMA LIFT A/S’ ansvar gælder ikke, hvis selskabet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis trejdemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. JEMA LIFT A/S’ dækningssum pr. forsikringsår kan ikke overstige kr. 10.000.000,- for dækning af person- og/eller tingskade. JEMA LIFT A/S og køberen er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade,som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem JEMA LIFT A/S og køber skal dog ikke altid afgøres ved voldgift.

15. Værneting
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter den til enhver tid gældende danske lovgivning med sælgers hjemting som værneting. Jf. dog punkt 14.

16. Øvrigt
De nærværende salgs-, leverings- og betalingsbetingelser nævnte tilføjelser og fravigelser til NLM 94 er gældende fremfor NLM 94. Derudover er NLM 94 i øvrigt gældende. Disse udleveres efter ønske.